گزارش «فراتر از فین‌تک» مجمع جهانی اقتصاد

۰ تومان

بخشی از سری گزارش‌های آینده خدمات مالی با نام «فراتر از فین‌تک» توسط مجمع جهانی اقتصاد با مشارکت دیلویت تدوین شده که حاوی ارزیابی عمل‌گرایانه از توان ساختارشکن فین‌تک در خدمات مالی است. این گزارش زمستان سال ۱۳۹۷ توسط فینویشن ترجمه و بازتولید شده است. متن کامل گزارش را می‌توانید دانلود کنید.

گزارش «فراتر از فین‌تک» مجمع جهانی اقتصاد