پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم

۰ تومان

پولشویی اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیرا پولشویی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو می‌توانند بانک‌ها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قرار دهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.

کتاب «پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم» راهنمای عملی برای حل مسائل عملی و استراتژیک نظارتی به شمار می‌رود و در مورد تمام جنبه‌های نظارتی، مانند اهداف نظارت برای طراحی، انجام برنامه‌های نظارت حضوری و غیرحضوری، همکاری با مقامات داخلی و بین‌المللی دست اندرکار مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم برای وضع و اعمال مجازات‌ها بررسی کرده است.

پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم