گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸

۰ تومان

«گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری» جهت آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری و مقایسه اطلاعات هر عضو با سایر اعضا مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین فرصت مناسبی را جهت بررسی و تصمیم‌گیری‌های کلان در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌دهد.

طبق این گزارش که توسط «کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» منتشر شده است، اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری بر اساس خود اظهاری شرکت­‌های کارگزاری عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به صورت نمودار رشد تعداد پرسنل صنعت کارگزاری؛‌ با بررسی آماری نیروی انسانی فعال در صنعت کارگزاری بررسی شده است. این گزارش آماری، اطلاعات صنعت کارگزاری ایران را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸

۰ تومان