کشف ظرفیت حقیقی سرمایه باز

۰ تومان

بانکداری باز، تاکنون نتوانسته است در برآوردن انتظارات همه افراد موفق عمل کند. استفاده از خدمات بانکداری باز، با آنکه در حال رشد است، اما هنوز از موفقیت چشمگیر فاصله دارد. تأخیر، اینرسی سازمان‌ها و موارد کاربدی ناقص 2به این معناست که هنوز شکاف‌های عمیقی، هم در ارائه اطلاعات حساب و هم در امکانات پرداخت از طریق APIهای باز، وجود دارد. بنابراین، جالب است که این مقوله به سمت و سوی سرمایه باز روی آورده است. ایده‌ای که بر اساس آن، مشتریان در همه حوزه‌های خدمات مالی قادر خواهند بود تا کنترل دیتای خود را
به دست گیرند و از این رو امکان خلق راهکارهای مبتکرانه فراهم خواهد شد.

در اکوسیستم امروز، در تلاش برای یافتن نقاط درد و رنج و زحمت مشتریان هستیم و نیز پی بردن به اینکه بازار چگونه به این موارد پاسخ می‌دهد و چه کارهایی لازم است انجام شود تا
بتوان سرمایه باز را به یک واقعیت تبدیل کرد.

کشف ظرفیت حقیقی سرمایه باز