نوآوری دیجیتال تحول بانک ‌DBS

۰ تومان

فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • شرح تحول
  • اصطلاح فناوری
  • بازطراحی سفر مشتری
  • بازآفرینی ذهنیت‌ها به سمت فرهنگ استارتاپی در دی‌بی‌اس
  • نگاهی به گزارش سالانه بانک دی‌بی‌اس
  • افزایش مشارکت باسایر اکوسیستم‌ها
  • افزایش سهم بانکداری  وکانال‌های دیجیتال
  • جمع‌بندی؛ درس‌هایی ازتحول دیجیتال بانک دی‌بی‌اس
نوآوری دیجیتال تحول بانک ‌DBS