معرفی برنامه پیشگامی آنلایف

۰ تومان

کمیسیون اروپایی در سال ۲۰۱۲ برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی که به تاثیر فاوا بر روی وضعیت انسان مربوط‌اند برنامه‌ای پژوهشی با عنوان «پیشگامی آنلایف» را کلید زد. در واقع کمیسیون اروپایی در قالب این برنامه جمعی از اندیشمندان فعال در حوزه فضای مجازی را که سابقه کاری آنها قابل توجه است گردهم آورد تا به پرسش‌هایی مانند پرسش فوق پاسخ بدهند. به‌طور کلی آنچه برای سیاست‌گذاران در کمیسیون اروپایی اهمیت داشت و دارد این است که توسعه فاوا چه تاثیرات رادیکالی بر روی وضعیت انسان دارد. سیاست‌گذاری و حکمرانی در چنین شرایطی بی‌تردید مبتنی بر نگرشی نظری است که معطوف به جهان بیش متصل باشد. فقط با داشتن چنین نگرشی است که می‌توان مسائل مرتبط با فاوا را به خوبی فهم و سپس حل کرد.

معرفی برنامه پیشگامی آنلایف