محلی‌سازی داده‌ها

۰ تومان

هدف این گزارش معرفی مفهوم محلی‌سازی داده‌ها است. محلی‌سازی داده که به طور مختصر به معنای ذخیره داده‌های تولید شده در داخل هر کشور بر روی سرورهای همان کشور است، ملی‌گرایی داده نیز نامیده می‌شود. در این گزارش ضمن مرور تعاریف مختلف محلی‌سازی داده‌ها، فرصت‌های و چالش‌هایی که اتخاذ این رویکرد برای هر کشور دارد تحلیل می‌شود. در پایان نیز گزارشی از سیاست‌های محلی‌سازی داده در کشورهای چین، روسیه، هند و همچنین اتحادیه اروپا ارائه می‌شود.

محلی‌سازی داده‌ها