مجموعه استانداردهای امنیتی پرداخت الکترونیک

۰ تومان

رعایت استاندارهای امنیتی یکی از الزامات صنعت پرداخت است. در این زمینه در دنیا استانداردهای متعددی وجود دارد. همان‌طور که در پیشگفتار کتاب مجموعه استانداردهای امنیتی پرداخت الکترونیک اشاره شده است، یکی از پیش‌نیازهای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی کارت، پیاده‌سازی الزامات و استانداردهای فنی بین‌المللی است. یکی از استاندارهای مهم و اساسی در این زمینه، استاندارد EMV  است. همچنین «مجموعه استاندارهای امنیتی پرداخت الکترونیک یا PCI نیز با هدف حفظ امنیت اطلاعات کارت پرداخت تعریف شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد».

کتاب «استانداردهای امنیتی پرداخت الکترونیک» با همکاری تجارت الکترونیک پارسیان و پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.

مجموعه استانداردهای امنیتی پرداخت الکترونیک