فصلنامه روند (نشریه علمی تخصصی بانک مرکزی)

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در اینجا ما همه فصلنامه‌های روند را تا به امروز گردآوری کردیم و به صورت جداگانه در اختیار شما قرار داده‌ایم.