فصلنامه روند، شماره‌ ۵۰ و ۵۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۵۰ و ۵۱ (پاییز و زمستان ۱۳۸۵) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﻓﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • ﻣﺪﻝ لئونتیف ﻭ ﻧﻈﺮیه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
  • ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎﺩهای ﺳﻴﺎسی ﻭ ﺣﻘﻮقی ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
  • ﺣﺎکمیت ﺳﻬﺎمی ﺑﺎنک‌ها ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩهای ﺩﺭ ﺣﺎﻝ توسعه: ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
فصلنامه روند، شماره‌ ۵۰ و ۵۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵