فصلنامه روند، شماره‌ ۵۴ و ۵۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۵۴ و ۵۵ (پاییز و زمستان ۱۳۸۷) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • درس‌های آموزنده تجربه جهانی خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری دولتی برای اقتصاد ایران
  • ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎنی ﺗﻮرم و ﭘﺮاﻛﻨﺪگی قیمت‌های نسبی در ایران
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار نمودن دارایی‌ها: راﻫﻜﺎری ﻣﻬﻢ ﺑﺮای بانک‌های اسلامی
فصلنامه روند، شماره‌ ۵۴ و ۵۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۷