فصلنامه روند، شماره‌ ۵۲ و ۵۳، بهار و تابستان ۱۳۸۶

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۵۲ و ۵۳ (بهار و تابستان ۱۳۸۶) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • ﻣﺮﻭری ﺑﺮ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺎنک‌ها
  • ﺑﺮﺭسی ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﺎنک‌ها و موسسات ﻣﺎلی
  • ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺯی ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮی ﻛﺎﺭﺍیی ﺑﺎنک‌های مرکزی
فصلنامه روند، شماره‌ ۵۲ و ۵۳، بهار و تابستان ۱۳۸۶