فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۷، زمستان ۱۳۸۴

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۴۷ (زمستان ۱۳۸۴) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • تجارت الکترونیک و پول الکترونیک در اقتصاد نوین جهانی
  • ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭی ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭی ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ
  • ﻣﺴﺎﺋﻞﻗﺎﻧﻮنی و مقرراتی پول ﺍﻟﮑﺘﺮﻭنیکی
فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۷، زمستان ۱۳۸۴