فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۵، تابستان ۱۳۸۴

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود.
در شماره‌ ۴۵ (تابستان ۱۳۸۴) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎسی ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎنکی ﻣﻮﺛﺮ
  • ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهای ﺍنتشار ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻣﺎﺭ SDDS
  • ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮلی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ
فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۵، تابستان ۱۳۸۴