فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۴، بهار ۱۳۸۴

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود.
در شماره‌ ۴۴ (بهار ۱۳۸۴) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ نسخهﻫﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • برابری قدرت خرید و محاسبه آن روش  EKS
فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۴، بهار ۱۳۸۴