شانزده کاوش در زمینه چشم‌انداز فرهنگی رسانه‌های اجتماعی

۰ تومان

واکنش اولیه فعالان فرهنگی که با فضای فرهنگی پیشین مأنوس بوده‌اند، نگرانی است؛ ولی پس از آن که منطق این فضای تعاملی و هوشمند معلوم شد، مشخص می‌شود که اگر این فضا در استمرار تلاش‌های اخلاقی برای گستردن ریشه‌های انسانی و تاریخی خویش قرار گیرد، یک ظرفیت مثبت است. پس از آن که این ظرفیت‌ها معلوم شد، مسجل خواهد شد که ریشه‌های محکم در معنا نباید از مواجهه با سپهر جدید نگران باشند. اگر این ظرفیت‌ها معلوم شود، فرهنگ‌های ریشه‌دار فرصتی تاریخی خواهند یافت. این گزارش جنبه‌های مختلف این دگرگونی را کاوش می‌کند.

شانزده کاوش در زمینه چشم‌انداز فرهنگی رسانه‌های اجتماعی