سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی

۰ تومان

فناوری مالی پدیدهای نوست که تنظیم‌گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه بالقوه شدید آن بر اصول، روش‌ها و مسیرهای ارائه ۲ که به‌تدریج در مورد آن اتفاق‌نظر حاصل‌شده است، اثر برهم زننده توسط سیاست‌گذاران و اتخاذ ۳ خدمات بانکی به‌صورت سنتی است. ازاین‌رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو سیاست‌هایی برای بهره‌مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیب‌های بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد. این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر ازجمله تجربه جهانی و مسائل بومی، چارچوبی را برای سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کند.

سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی

۰ تومان