دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت ارائه دهندگان خدمات پرداخت

۰ تومان

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ۷ فصل دارد: – فصل اول: تعاریف / فصل دوم: سرمایه و سهامداران عمده / فصل سوم: شرایط استقرار حاکمیت شرکتی / فصل چهارم: مجوز فعالیت / فصل پنجم: شرایط عمومی / فصل ششم: نظارت / فصل هفتم: سایر موارد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت ارائه دهندگان خدمات پرداخت