دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری

۰ تومان

دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ۵ بخش دارد. بخش اول ـ تعاریف / بخش دوم ـ تأسیس / بخش سوم ـ آزاد نظام ارزی مناطق / بخش چهارم ـ شرایط و نحوه فعالیت / بخش پنجم ـ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی‌ها درمنطقه / بخش ششم ـ مقررات عمومی.

دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری