حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی

۰ تومان

حکمرانی چند ذی‌ربطی رویکردی نسبتا جدید برای حکمرانی در حوزه عمومی است که طی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش، پس از مروری برای مفهوم و شاخصه‌های حکمرانی چند ذی‌ربطی و انتقادات مطرح شده نسبت به آن، دو سند بین‌المللی را که استلزاماتی در زمینه حکمرانی چند ذی‌ربطی دارند، مرور می‌کند و سپس، با تکیه بر شاخص‌های حکمرانی چند ذی‌ربطی در سند «شاخص‌های جهان‌شمول بودن اینترنت» که توسط یونسکو منتشر شده است، نگاهی به وضعیت کنونی کشور از حیث حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی خواهد داشت. در نهایت، پیشنهادهایی را درباره نزدیک شدن به رویکردی چند ذی‌ربطی در حکمرانی فضای مجازی در ایران مطرح خواهد کرد.

حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی