بانکداری آینده و تحول دیجیتالی

۰ تومان

تحولات فناوری اطلاعات که از آن به عنوان «تحول دیجیتالی» یاد می‌شود، تأثیر قابل توجهی بر بهبود شاخص‌های اثربخشی و تحقق آن دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی «پارادایم اقتصاد هوشمند» که هوشمندسازی اقتصاد در تمامی نهادها و بازارهای پولی و مالی است را به عنوان یکی از محورهای اصلی در برنامه های خود قرار داده است، از آنجاییکه بانک‌ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظام‌های نوین پرداخت ایفا را می‌نمایند، بنابراین تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار یک نظام بانکداری دیجیتال، امکان پذیر نخواهد بود.

این گزارش که توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است، به تشریح «ابعاد، مزایا و الزامات تحقق اقتصاد هوشمند بر پایه تحول دیجیتالی (اقتصاد دیجیتال)»، «روند تحولات بانکی بر محوریت فناوری و افق بانکداری دیجیتال»، «تبیین رویکرد سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند درخصوص چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی (TBS)» و «ارائه نظام پایش و شاخص های ارزیابی عملکرد» پرداخته است.

بانکداری آینده و تحول دیجیتالی