ایده‌ها

۰ تومان

بررسی روند رشد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، هر اقتصادی که بیشتر بر منطق و تئوری‌های اقتصادی جامع و کامل متکی شده، نتایج درخشان‌تری هم بدست آورده است. برهمین اساس کشورهای توسعه‌یافته به تقویت جایگاه نهاد دانشگاه بخصوص در حوزه اقتصادی توجه ویژه دارند و سعی می‌کنند هرچه می‌توانند به پویایی این نهاد کمک کنند.

آگاهی از اندیشه‌های اقتصادی می‌تواند افق دید فعال اقتصادی یا سیاست‌گذار را وسعت دهد. در کتاب «ایده‌ها» از اندیشمندان کلاسیک علم اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این کتاب ادعای جامعیت قطعی در مورد بررسی تمام اندیشه‌های اقتصادی را ندارد ولی با این وجود تلاش کرده، بیشترین تعداد از اندیشه‌های اقتصادی را با محور مرور زندگی اقتصاددانان گردآوری کند.

ایده‌ها