استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۰ تومان

کتاب «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، مهم‌ترین سند برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر بنگاه‌های مالی است. این کتاب ترجمه توصیه‌های چهل‌گانه (FATF) است که در فوریه سال ۲۰۱۲ تدوین و منتشر شد.

این کتاب، شامل ۴۰ توصیه است که در قالب هفت عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ»، «ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ»، «ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺳﻼﺡﻫﺎی ﻛﺸﺘﺎﺭ جمعی»، «ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ»، «ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎنه ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮقی»، «ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهای ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎنی» و «ﻫﻤﻜﺎﺭیﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍلمللی» بیان شده است.

استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم