آینده غذا

تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت کره زمین نزدیک به ۱۰ میلیارد نفر خواهد شد و این اتفاق می‌تواند تغذیه همه افراد در سراسر دنیا تبدیل به یک چالش کند. چطور می‌توانیم بر این چالش غلبه کنیم؟

مت رینولدز در این کتاب به محدودیت‌ها و نواقص شیوه کنونی تولید غذا و چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد می‌پردازد. او پتانسیلی جایگزینی گوشت پرورش‌یافته آزمایشگاهی با دامداری ناکارآمد کنونی را بررسی و با دانشمندان درخصوص تولید و به کمال رساندن محصولات زراعی و مقاوم در برابر بیماری‌ها صحبت می‌کند. در این کتاب اقدامات انجام‌شده در صنعت کشاورزی برای کاهش آسیب‌های زیست محیطی و کاهش ضایعات غذایی تحلیل و بررسی شده است و قرار است به یک سوال اصلی پاسخ داده شود: چطور همزمان با استفاده کمتر از منابع زمینی، به افراد بیشتری غذا برسانیم؟