آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران

۰ تومان

نظام بانکی کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی در یک دهه گذشته روبه‌رو بوده است. بررسی این چالش‌ها و عوامل به‌وجود آورنده آنها، به آسیب‌شناسی جامع نظام بانکی کشور نیازمند است. اهمیت و ضرورت این آسیب‌شناسی در شرایطی که اقتصاد ایران نظامی بانک‌محور بوده و حضور بانک‌ها در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد پررنگ است، دوچندان می‌شود. در پی این ضرورت‌ها و برخی واقعیت‌های آشکار شده در نظام بانکی، موضوع آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت یافت تا به بررسی ابعاد مختلف چالش‌ها و آسیب‌های نظام بانکی در ایران بپردازد.

در این مجموعه گزارش، بخش اول به موضوع آسیب‌شناسی حوزه بانک مرکزی اختصاص دارد، بخش دوم با محوریت آسیب‌شناسی مسائل مربوط، به حوزه نظارت بانکی پرداخته می‌شود، بخش سوم به مقوله مهم ثبات و سلامت نظام بانکی از منظر استانداردها و قواعد مورد نیاز برای تأمین ثبات در نظام بانکی و همچنین عملکرد مربوط به این حوزه اختصاص دارد، در بخش چهارم به مهم‌ترین موضوعات مربوط به نظام تجهیز و تخصیص منابع با محوریت آسیب‌شناسی رابطه بانک‌ها با بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازد و در بخش پنجم (بخش آخر) به موضوع چالش‌های مربوط به رابطه بانک‌ها با دولت که یکی از محورهای اصلی آسیب‌های نظام بانکی است، می‌پردازد.

آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران