بایگانی برچسب: پایلو سیرونی

معرفی کتاب نوآوری فین‌تک از پایلو سیرونی

کتاب نوآوری فین‌تک (Fintech Innovation) را پایلو سیرونی نوشته است که یکی از رهبران فکریمشاهده ادامه مطلب