هفته‌نامه کارنگ (شماره 108)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • رویداد برند کارفرمایی
  • برخورد صاعقه به کسب وکارهای اینترنتی
  • قربانی شدن یا مبارزه کردن؟
  • افزایش قیمت بنزین تهدید یا فرصت؟
  • دولت آمریکا پرونده ای علیه انحصارطلبی گوگل تنظیم کرده و خواستار
    پایان انحصار این غول بزرگ جست و جو شده است

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره 108]

هفته‌نامه کارنگ (شماره 108)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان Select options