مجموعه‌ی قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه‌ی بانک‌ها و موسسات اعتباری

۰ تومان

پول‌شویی به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل‌شده است. ازاین‌رو، کشورها و مجامع بین‌المللی عزم خود را جزم کرده‌اند تا با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. تدوین استانداردهای بین‌المللی، تهیه زیرساخت‌های حقوقی (قوانین و مقررات مربوط)، معرفی بهترین روش‌ها و رویه‌ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فناوری‌های روز، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و … بیانگر اهمیتی است که کشورها و مجامع یاد شده برای این موضوع قائل هستند.

مجموعه‌ی قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه‌ی بانک‌ها و موسسات اعتباری