فصلنامه روند، شماره‌ ۴۹، تابستان ۱۳۸۵

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۴۹ (تابستان ۱۳۸۵) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • ﺑﺮﺭسی ﺑﻬﺮه‌وری در ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • ﻣﻼﺣﻈﺎتی ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • ﺗﺤﻮﻻﺕ بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴
  • ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ‌های ﻗﻴﻤﺖ در ﺳﺎﻝ ۱۳۸۴
فصلنامه روند، شماره‌ ۴۹، تابستان ۱۳۸۵