فصلنامه روند، سال چهاردهم، شماره‌ ۴۲ و ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۳

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود.
در شماره‌ ۴۲ و ۴۳ (پاییز و زمستان ۱۳۸۳) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • آﺛﺎﺭ ﺗﻮﺭمی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻬﺎی ﺑﺮخی ﺍﺯ  ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎسی
  • ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ در نیمه نخست  ١٣٨٣
  • ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﺻﻨﺪﻭﻕ بین‌المللی ﭘﻮﻝ
  • ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻝ‌ﺷﻮیی و ﺍﺳﻨﺎﺩ بین‌المللی ﻣﻬﻢ مرتبط با ﺁﻥ
فصلنامه روند، سال چهاردهم، شماره‌ ۴۲ و ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۳