فرهنگ واژگان امنیت اطلاعات

۰ تومان

«شرکت کاشف» با گردآوری مجموعه واژگان پرکاربرد و پرداخت کشور در حوزه امنیت اطلاعات، با تدوین کتاب « فرهنگ واژگان امنیت اطلاعات»، بستری برای ایجاد یک زبان مشترک میان کارشناسان و به‌ویژه، کارشناسان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی فراهم نماید.

این کتاب در سه بخش واژه‌نامه انگلیسی- فارسی، واژه‌نامه فارسی- انگلیسی و فرهنگ تنظیم شده است. در بخش فرهنگ افزون بر معرفی واژه‌ی فارسی برای هر یک از واژگان انگلیسی با توجه به تعاریف موجود در استانداردها و به‌روش‌های امنیتی معتبر و شناخته شده، آن واژه/ واژگان را توصیف کرده است.

فرهنگ واژگان امنیت اطلاعات