روندنگاری ارتباطات موبایل در گذار به نسل ششم (۶G)

۰ تومان

ارتباطات موبایل (سیار) به عنوان یک فناوری حیاتی در جوامع امروزی، همواره در حال رشد و توسعه بوده است، به نحوی که هر ده سال نسل جدیدی از آن شکل گرفته است. منظور از نسل فناوری‌ها در قالب یک معماری و ساختار است که با نسل قبلی تفاوت ویژه‌ای دارد. هدف این گزارش آن است که بر اساس روند تغییرات در نسل‌های قبلی موبایل، تصویری از نسل‌های آتی ارتباطات موبایل از لحاظ قابلیت‌ها و فناوری‌های محقق‌ساز ترسیم گردد.

روندنگاری ارتباطات موبایل در گذار به نسل ششم (۶G)