تریستان هریس و فناوری‌های انسانی

۰ تومان

مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین، در جهان امروز، بر هیچکس پوشیده نیست. وابستگی بیش از حد انسان‌ها به مظاهر نوظهور پیشرفت و فناوری تبعات ناخوشایند تازهای چون اعتیاد به اینترنت، افت استانداردهای سلامت روانی، انتشار اخبار جعلی و ایجاد امکان تأثیرگذاری سیاسی بر افکار عمومی جوامع را در پی داشته است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری با اشاره به خطرات تداوم این روند، نسبت به شیوه توسعه فناوری‌های جدید، ابراز نگرانی کرده و در پی تغییر الگوهای مشکل‌ساز بر آمده‌اند. در این نوشتار کوتاه، به معرفی یکی از مشهورترین و سرسخت‌ترین منتقدان الگوی فعلی توسعه فناوری‌های جدید و راهکارهای ایشان برای بیرون آمدن از وضعیت کنونی، پرداخته می‌شود.

تریستان هریس و فناوری‌های انسانی