تحول دیجیتال برای ۲۰۲۰ و پس از آن / پژوهش جهانی مخابرات

۱۰,۰۰۰ تومان

شرکت ارنست اند یانگ در این گزارش دیدگاه‌های تحول و توسعه رهبران مخابراتی در سراسر جهان را مورد نظارت و ارزیابی قرار داده است. بسیاری از یافته‌های این نظرسنجی به صنعت مخابراتی در حال گذار اشاره دارند. با مقایسه نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در این پژوهش از دست‌اندکاران صنعت مخابرات می‌توان به دیدگاه‌های مختلف رهبران مخابراتی در خصوص تحولا دیجیتال و شکاف‌ها و تنش‌های موجود میان رویکردهای متفاوت هریک از سازمان‌های مخابراتی پی برد. تقسیم‌بندی‌ انجام در این گزارش می‌تواند نقاط حساس منحصر به هر رویکرد و استراتژی را آشکار کند.

گزارش «تحول دیجیتال برای ۲۰۲۰ و پس از آن / پژوهش جهانی مخابرات» توسط راه پرداخت و عصر تراکنش به فارسی ترجمه و بازطراحی شده در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

تحول دیجیتال برای ۲۰۲۰ و پس از آن / پژوهش جهانی مخابرات