تحلیل سیستم‌های اجتماعی تکنیکی

۰ تومان

فضای مجازی را می‌توان یک سیستم اجتماعی تکنیکی کلان در نظر گرفت. سیستم‌های اجتماعی تکنیکی مجموع‌های از عناصر تکنیکی، انسانی و اجتماعی هستند که در تعامل با یکدیگر، هدفی را محقق می‌کنند. سیاست‌گذاران سعی می‌کنند فاصله‌های میان وضعیت کنونی این سیستم‌ها و وضعیت مطلوب را شناسایی کنند و با انجام مداخلاتی در این سیستم‌ها، آنها را به وضعیت مطلوب نزدیک سازند.

پرسشی که در این میان اهمیت دارد این است که سیاست‌گذاران چه شواهدی در این خصوص در دست دارند که مداخلات سیاستی آنها کارآمد است و عملکرد سیستمی را که سیاست بر آن اعمال می‌شود، بهبود می‌بخشد. در این مقاله، پس از معرفی دقیق‌تر مفهوم سیستم‌های اجتماعی تکنیکی و مروری بر ایده سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، الگویی را برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با استفاده از تحلیل سیستم‌های اجتماعی تکنیکی ارائه می‌کند.

تحلیل سیستم‌های اجتماعی تکنیکی