بررسی صنعت فین‌تک و تدوین برنامه سیاستی توسعه فین‌تک در ایران

۰ تومان

فین‌تک‌ها توانسته‌اند نقش مهمی در بهبود شمول مالی در بعضی کشورها ایفا کنند. در بعضی کشورها، وام‌های خرد و نفربه‌نفر و تأمین مالی جمعی در بهبود سرمایه‌گذاری مولد و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مهمی پیدا کرده‌اند. فین‌تک به‌دلیل چنین ظرفیت‌هایی مورد توجه سیاست‌گذاران جهان قرار گرفته است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و تدوین برنامه سیاستی موفق برای توسعه فین‌تک در ایران نیز باید با توجه به وضعیت، روندها و تجربیات جهانی در این زمینه صورت گیرد.

در این گزارش به بررسی صنعت فین‌تک و وضعیت فین‌تک در جهان و همچنین تدوین برنامه سیاستی توسعه فین‌تک در ایران پرداخته است.

بررسی صنعت فین‌تک و تدوین برنامه سیاستی توسعه فین‌تک در ایران