ابعاد و پیامدهای خلق پول

۰ تومان

پول یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد است و با توجه به نقش و جایگاه آن در ایجاد نوسانات اقتصادی و تعیین سطح عمومی قیمت‌ها، فهم چگونگی خلق آن و عوامل مؤثر بر آن برای سیاست‌گذاران بسیار ضروری است. در نظام پولی جاری در همه کشورهای جهان، علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و مؤسسات سپرده‌پذیر نیز در خلق پول مشارکت دارند.

عوامل متعددی بر خلق پول بانک های تجاری و مؤسسات سپرده پذیر مؤثر است و لذا مجموعه ای از عوامل سیاستی و غیرسیاستی در تعیین حجم پول در اقتصاد تأثیرگذار هستند که در این مطالعه به بخشی از این عوامل دخیل در خلق پول بانک‌های تجاری پرداخته می‌شود.

ابعاد و پیامدهای خلق پول