آنچه مال من است مال شماست

۰ تومان

با حضور فناوری‌های نوین در جهان، شیوه‌های مصرف و تولید کالا و خدمات تغییر کرده است. در این کتاب با استفاده از این شعار که «آن چه مال من است، مال شماست» به این معنی که فراتر از مالکیت سنتی، افراد می‌توانند از دارایی‌های یکدیگر برای رفع نیازهایشان استفاده کنند. در این میان، مفهوم مالکیت یا سرمایه‌گذاری یا مصرف، از شکل سنتی تغییر می‌کند و به تدریج نوعی از اقتصاد به وجود می‌آید که شاید در نگاه اول با آن چه در دوران صنعتی وجود داشته تفاوت‌هایی داشته باشد، با این حال باید پذیرفت که آینده اقتصاد یا دست کم بخش قابل توجهی از اقتصاد، متعلق به همین مصرف اشتراکی است.

در این کتاب ۲۰۸ صفحه‌ای نویسندگان با استفاده از داستان‌های کسب‌وکارهای موفق مفاهیم مربوط به مصرف اشتراکی را تشریح کردند.

آنچه مال من است مال شماست